Kreativní účetnictví a účetní podvody
řízení rizika účetních chyb a podvodů
Zita Drábková

Dnes vráceno
Monografie
Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2017; 978-80-7552-791-2 (brožováno); 151 stran : ilustrace
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH
1	Úvod......................................................................9
2	Účetnictví - hlavní zdroj informací pro všechny skupiny uživatelů........12
2.1	Účetní výkazy jsou zrcadlem účetních jednotek......................12
2.2	Metodické zásady vedení účetnictví - nástroj zrcadlení.............13
3	Věrný a poctivý obraz účetnictví a jeho zkreslení........................19
3.1	Aspekty metod oceňování v účetnictví...............................20
3.1.1	Vliv metody odpisování na vykazování věrného a poctivého
obrazu podniku...............................................21
3.1.2	Vliv metod oceňování zásob na vykazování podniku.............23
3.2	Omezení vypovídací schopnosti finančních výkazů....................24
3.2.1	Rozvaha......................................................24
3.2.2	Výkaz zisků a ztrát..........................................25
3.2.3	Výkaz o peněžních tocích - cash flow.........................25
4	Kreativní účetnictví - kreativita versus podvod..........................27
4.1	Vymezení kreativního účetnictví.....................................27
4.2	Praktiky a techniky kreativního účetnictví..........................29
4.2.1	Řízení zisků - „eamings management“..........................30
4.2.2	Agresivní účetnictví.........................................31
4.2.3	Techniky „vyhlazování“ účetnictví - „income smoothing“.......31
4.2.4	Techniky prohloubení ztráty - „big bath“.....................31
4.2.5	Techniky „window dressing“...................................32
4.2.6	Techniky mimobilančního financování..........................32
4.3	Stupně manipulace účetního výkaznictví..............................33
5	Důvody využití kreativního účetnictví a podvodů..........................37
5.1	Informační asymetrie mezi vlastníky a řízením společnosti
(corporate governance)..............................................37
5.2	Rozdílné motivace a cíle vlastníků, manažerů a dalších spolutvůrců.38
5.3	Pohled na manipulaci s účetními výkazy - hra čísel
a co je za čísly....................................................41
6	Etika v kreativním účetnictví............................................44
6.1	Názory autorů na etiku kreativního účetnictví......................44
6.2	Celosvětové účetní skandály.........................................48
7	Účetní podvody...........................................................56
7.1	Vnitřní podvodná jednání............................................57
7.2	Vnější podvodná jednání.............................................57
7.3	Podvodná jednání v kontextu trestního zákoníku - praktické aspekty .... 58
7.4	Podvodná jednání v kontextu legalizace výnosů z trestné činnosti
(„money laundering“) a financování terorismu.......................60
7.5	Trojúhelník podvodu.................................................66
7.5.1	Rizikové faktory vyplývající z nesprávností způsobených
zpronevěrou majetku..........................................67
7.5.2	Rizikové faktory podvodného účetního výkaznictví.............70
7.6	Odpovědnost vedení a osob pověřených řízením za účetní podvod......72
7.7	Posuzování rizikových faktorů zkreslení účetních výkazů.............73
7.7.1	Hlediska zkreslení účetních výkazů...........................75
7.8	Vliv kreativního účetnictví a účetních podvodů na hodnocení
finančního zdraví - případová studie manipulace účetních výkazů....76
8	Riziko účetního podvodu - identifikace a vyhodnocení z pohledu externího
auditora................................................................84
8.1	Profesní skepticismus auditora......................................84
8.2	Postupy auditora při odhalování rizik účetního podvodu..............85
8.2.1	Reakce auditora na zjištěné riziko významné nesprávnosti
vyplývající z podvodného účetního výkaznictví................86
8.2.2	Reakce auditora na zjištěné riziko významné nesprávnosti
vyplývající ze zpronevěry....................................89
9	Možnosti detekce a vyhodnocení rizika manipulace účetních výkazů -
účetních chyb a podvodů.................................................93
9.1	Model CFEBT - hypotéza vztahu mezi vývojem výsledku hospodaření
a změny peněžního toku..............................................93
9.2	Beneishovo M-skóre - motivace ? manipulaci s účetními výkazy........96
9.3	Jonesův model nediskreční akruálnosti - rozkolísanost akruálů.......97
9.4	Altmanovo Z-skóre - bankrotní model.................................98
10	Testování kvality účetních výkazů - případové studie detekce
rizika účetních chyb a podvodů........................................99
10.1	Případová studie detekce rizika manipulace účetních výkazů pro pět
účetních období pro variantu maximalizace a minimalizace..........99
10.1.1	Zobrazení účetních transakcí pro variantu A
(window dressing, podvodné výkaznictví).....................99
10.1.2	Zobrazení v účetnictví pro variantu C
(maximalizace věrného a poctivého obrazu účetnictví).......104
10.1.3	Komparace výsledků CFEBT a Beneishova modelu..............107
10.1.4	Jonesův model nediskreční akruálnosti ....................112
10.1.5	Altmanův model Z-skóre....................................113
10.2	Případová studie: Analýza a vyhodnocení rizika účetních výkazů
modelem CFEBT při vstupu do likvidace v podmínkách českých účetních předpisů a IFRS.........................................115
10.2.1	CFEBT M-skóre.............................................116
10.2.2	Modifikované CFEBT M-skóre................................117
10.3	Případová studie: Analýza a vyhodnocení rizika účetních výkazů
CFEBT modelem jako součást interního kontrolního systému účetní jednotky - zisková účetní jednotka v podmínkách CAS a IFRS.119
10.3.1	CFEBT M-skóre.............................................120
10.3.2	Modifikované CFEBT M-skóre................................121
10.3.3	Beneishův model M-skóre, rizikové identifikátory..........122
10.3.4	Jonesův model nediskreční akruálnosti ....................123
10.4	Případová studie: Vyhodnocení rizika účetních výkazů v oblastech
kreativního účetnictví...........................................125
11	Návrh modelu řízení rizika účetních chyb a podvodů - nástroj efektivity
vnitřního kontrolního systému........................................128
12	Závěr.................................................................133
Metodika práce...........................................................135
Summary..................................................................137
Abstrakt.................................................................139
Abstract
140
O autorce.........................................................................141
Seznam použitých zkratek..........................................................142
Seznam obrázků a tabulek..........................................................143
Seznam použitých pramenů a literatury.............................................145
Věcný rejstřík....................................................................150
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Drábková, Zita, 1975-
Údaje o názvu Kreativní účetnictví a účetní podvody : řízení rizika účetních chyb a podvodů / Zita Drábková
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-7552-791-2 (brožováno)
Údaje o vydání Vydání první
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Wolters Kluwer, 2017
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma kreativní účetnictví Česko
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma podvody
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma účetní výkazy
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma finanční kriminalita
Fyzický popis 151 stran : ilustrace
Mezinárodní desetinné třídění 657
Údaj pro souborný katalog
Dokumenty ke stažení
MDT: 657
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné